Algemene Voorwaarden

1 Definities

In deze voorwaarden wordt bedoeld met:
Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden op de uitvoering van werkzaamheden door De Luthiers;

Opdrachtgever: de partij met wie De Luthiers contracteert teneinde werkzaamheden uit te voeren;

Overeenkomst of Offerte: de tussen De Luthiers en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW dan wel de door De Luthiers aan de Opdrachtgever uitgebrachte offerte die te allen tijde geacht wordt een overeenkomst van opdracht te zijn in de zin van artikel 7:400 BW;

De Luthiers: mevrouw L.M. Bosma- van der Lans en de heer W. Bosma, handelend onder de naam: De Luthiers, gevestigd te Dordrecht, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 23057378;

Werkzaamheden: alle werkzaamheden die De Luthiers verricht in het kader van de door haar uit te voeren opdracht.

2. Toepasselijkheid
2.1. Op alle aanbiedingen van De Luthiers tot uitvoering van Werkzaamheden door De Luthiers en op alle Overeenkomsten met De Luthiers, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2.2. Algemene en bijzondere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn op de met De Luthiers gesloten overeenkomst niet van toepassing en worden door De Luthiers hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen van een Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden geldt de volgende rangorde, waarbij een eerder genoemd document prevaleert boven een later genoemd document:
a. de Overeenkomst;
b. deze Algemene Voorwaarden.

2.4. Op van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door De Luthiers schriftelijk zijn aanvaard.

2.5. Indien de Opdrachtgever en De Luthiers een Overeenkomst hebben gesloten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, stemt de Opdrachtgever in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op eventuele volgende Overeenkomsten tussen De Luthiers en de Opdrachtgever.

2.6. Indien enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden, om welke reden dan ook, ongeldig mocht zijn, blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een regeling ter vervanging van de ongeldige bepaling met zoveel mogelijk behoud van de strekking daarvan.

3 Aanbiedingen, opdrachten en Overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen van De Luthiers zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding van De Luthiers anders is vermeld.

3.2. Indien de Overeenkomst niet binnen de geldigheidstermijn van de aanbieding tot stand komt, dan wel indien de Overeenkomst of een schriftelijke bevestiging van de Opdrachtgever qua inhoud afwijkt van de door De Luthiers gedane aanbieding, dan komt de Overeenkomst niet tot stand tenzij De Luthiers de ontvangen Overeenkomst of de schriftelijke bevestiging van de Opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard op de wijze als bepaald in lid 5 sub a van dit artikel.

3.3. Elke aanbieding van De Luthiers is gebaseerd op de gegevens die de Opdrachtgever heeft verstrekt dan wel heeft doen verstrekken en op de door De Luthiers in haar offerte verwoorde uitgangspunten. Indien bijzondere eisen door de Opdrachtgever worden gesteld, dienen deze eisen zo snel mogelijk, maar in elk geval voor het sluiten van de Overeenkomst, schriftelijk door de Opdrachtgever te worden medegedeeld. Indien door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens met betrekking tot de door De Luthiers te verrichten Werkzaamheden of andere verstrekte gegevens incompleet of onjuist blijken te zijn, dan komen alle daaruit voortvloeiende kosten of schaden, hoe ook genaamd, gevolgschade daaronder begrepen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

3.4. De Offertes van De Luthiers zijn gebaseerd op het verrichten van de werkzaamheden op de het vestigingsadres van De Luthiers. Indien De Luthiers de werkzaamheden op een door de Opdrachtgever gewenste (andere) locatie dient te verrichten (om welke reden dan ook), worden de kosten die De Luthiers moet maken om die locatie te bereiken rechtstreeks doorberekend aan de Opdrachtgever. Indien, naar het oordeel van De Luthiers, extra voorzieningen nodig zijn om die
locatie te bereiken, komen de kosten daarvan eveneens voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

3.5. De Overeenkomst geldt als gesloten op het moment dat de Opdrachtgever de Offerte heeft getekend heeft teruggezonden aan De Luthiers, dan wel de Overeenkomst heeft ondertekend en De Luthiers de door De Luthiers medeondertekende Overeenkomst naar de Opdrachtgever heeft verzonden.

3.6. Wijzigingen van en aanvullingen op de Overeenkomst door de Opdrachtgever zijn slechts bindend indien de wijzigingen schriftelijk door De Luthiers zijn aanvaard.
3.7. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van De Luthiers binden De Luthiers niet dan nadat en voor zover zij door de eigenaar van De Luthiers schriftelijk zijn bevestigd.

4 Honoraria
Tenzij uitdrukkelijk anders door De Luthiers is aangegeven of overeengekomen zijn de door De Luthiers opgegeven of met De Luthiers overeengekomen honoraria netto prijzen, derhalve exclusief BTW, onkosten, reiskosten, (overige) belastingen, opslagen en/of overige kosten.

5 Opdrachten op basis van uurtarief

5.1. Indien is overeengekomen dat door De Luthiers uit te voeren Werkzaamheden zullen worden verricht op basis van een uurtarief, dient de Opdrachtgever – onverminderd het bepaalde in artikel 4 en in artikel 7 – de volgende posten aan De Luthiers te betalen:

a. het aantal gewerkte uren zoals vermeld op de door De Luthiers opgemaakte urenoverzichten;

b. alle reiskosten in overeenstemming met de daartoe gemaakte afspraken tussen De Luthiers en de Opdrachtgever;

c. toeslagen voor zon- en feestdagen en voor Werkzaamheden die plaatsvinden buiten normale werkuren. Onder zon- en feestdagen worden in dit verband verstaan de zon- en feestdagen zoals die in Nederland gebruikelijk zijn.

6 Opdrachten op basis van een vast honorarium

6.1. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zijn alle Werkzaamheden en alle uitgaven die uitdrukkelijk zijn genoemd in de Overeenkomst in dit vaste honorarium begrepen.

6.2. Indien de uitvoering van Werkzaamheden wordt vertraagd door omstandigheden die naar de mening van De Luthiers redelijkerwijs buiten de macht liggen van De Luthiers, is de Opdrachtgever verplicht om alle uit die vertraging voortvloeiende kosten en schade bovenop het overeengekomen vaste honorarium te betalen.

7 Onregelmatige diensten, wachttijd, overwerk en vergoedingen 

7.1. De Luthiers is gehouden Werkzaamheden tijdens normale werkuren uit te voeren, tenzij in de Overeenkomst anders is vermeld. De normale werkuren zijn gelegen tussen 09.00 uur en 17.30 uur op werkdagen. Als werkdagen worden aangemerkt in beginsel alle dagen met uitzondering van de
zondag en de in Nederland algemeen erkende feestdagen.

7.2. De Luthiers zal Werkzaamheden zodanig indelen dat vergoeding voor onregelmatige diensten, wachttijd en overwerk zo veel mogelijk wordt voorkomen.
7.3. Een vergoeding voor onregelmatige diensten is verschuldigd voor Werkzaamheden die plaatsvinden buiten de normale werkuren als bedoeld in het eerste lid van dit artikel.

7.4. De hoogte van de in dit artikel bedoelde vergoedingen zal in de Overeenkomst worden opgenomen, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever een door De Luthiers vast te stellen vergoeding verschuldigd is.

8 Termijn voor uitvoering van Werkzaamheden 

Het tijdstip waarop de Werkzaamheden worden aangevangen, wordt in de Offerte vastgelegd.

9 Verrekening

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan wederzijdse vorderingen te verrekenen.

10 Verplichtingen van de Opdrachtgever

De Opdrachtgever dient De Luthiers in staat te stellen haar Werkzaamheden tijdig aan te vangen en zonder beperkingen te verrichten, zoveel mogelijk gedurende normale werktijden en bovendien, indien dit naar de mening van De Luthiers nodig en/of wenselijk is, ook buiten de normale
werktijden.

11 Voor rekening van de Opdrachtgever komende omstandigheden

Alle omstandigheden die De Luthiers geheel of gedeeltelijk verhindert haar verplichtingen deugdelijk en/of tijdig na te komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

12 Aansprakelijkheid De Luthiers. Herstel tekortkoming

De Luthiers is gehouden de Werkzaamheden naar de bepalingen van de Overeenkomst uit te voeren.

13 Verdeling van aansprakelijkheid, verzekering

13.1. Elke partij dient zelf te bepalen welk type verzekering hij nodig heeft, en tot welk bedrag, en geen van de partijen is verplicht verzekeringsdekking, inclusief verzekering voor bedrijfsonderbreking, te arrangeren ten behoeve van de andere partij.

13.2. Elke partij draagt de eigen kosten van en ontvangt alle uitkering ter zake van de door deze partij gesloten verzekering.

14 Betaling en zekerheid

14.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum. De Luthiers heeft echter te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of voor betaling zekerheid te verkrijgen.

14.2. Als het moment van betaling geldt het moment waarop het verschuldigde bedrag volledig en onherroepelijk op de bankrekening van De Luthiers is bijgeschreven of aan de kas is voldaan.

14.3. De Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen en van het recht op opschorting van de op haar rustende verplichtingen.

14.4. Indien de Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de Opdrachtgever met enige betaling in verzuim is, zijn alle overige vorderingen van De Luthiers op de Opdrachtgever per direct opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop de Opdrachtgever in verzuim is, is hij aan De Luthiers de rente ex artikel 6:119 a Burgerlijk Wetboek (“wettelijke rente”)+ 2% verschuldigd.

14.5. Indien de Opdrachtgever met enige betaling in verzuim is, is de Opdrachtgever behalve alle openstaande bedragen en de in het voorgaande genoemde rente ook 15 % van het totale openstaande bedrag als buitengerechtelijke incassokosten en eventuele gerechtelijke kosten aan De Luthiers verschuldigd.

14.6. Indien Opdrachtgever een verschuldigde betaling niet of niet binnen de gestelde termijn voldoet, kan De Luthiers de op haar rustende verplichtingen uit de Overeenkomst alsmede alle eventuele overige verplichtingen op basis van andere tussen partijen gesloten overeenkomsten opschorten, dan wel de Overeenkomst en de eventuele overige overeenkomsten beëindigen zonder dat De Luthiers voor de nadelige gevolgen daarvan door Opdrachtgever en/of derden aansprakelijk
kan worden gesteld.

15 Opschorting, beëindiging, ontbinding

15.1. Indien de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft De Luthiers het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door
een schriftelijke verklaring te ontbinden, één en ander naar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.

15.2. De Opdrachtgever is slechts tot de ontbinding gerechtigd in het geval bedoeld bij artikel 13 van deze voorwaarden en niet eerder dan na betaling aan De Luthiers van alle op dat ogenblik aan De Luthiers al dan niet opeisbaar verschuldigde bedragen.

15.3. Indien de Overeenkomst eindigt op voet van lid 1 van dit artikel voordat de overeengekomen uit te voeren Werkzaamheden zijn voltooid, heeft De Luthiers recht op de betaling van het tussen partijen overeengekomen honorarium voor de aan De Luthiers opgedragen Werkzaamheden, vermeerderd met de kosten die zij als gevolg van de niet- voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de haar rechtstreeks door de beëindiging bespaarde kosten.

15.4. Indien de Overeenkomst eindigt op voet van lid 2 van dit artikel heeft De Luthiers recht op betaling van de door De Luthiers uitgevoerde Werkzaamheden, vermeerderd met de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gemaakte kosten of gedane investeringen.

16 Verbod van cessie en zekerheidsstelling

Het is de Opdrachtgever verboden de vorderingen voortvloeiend uit de Overeenkomst zonder toestemming van De Luthiers aan een derde te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen.

17 Privacy

De Luthiers zal te allen tijde de privacy van Opdrachtgever respecteren, een en ander met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overeenkomstig de privacyverklaring zoals die van tijd tot tijd zal gelden en als zodanig zal zijn gepubliceerd via de website.

18 Geschillen en toepasselijk recht 

18.1. Op de Overeenkomst, alsmede alle nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

18.2. Alle geschillen welke ook – daaronder begrepen die welke slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de Overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen De Luthiers en Opdrachtgever mochten ontstaan, worden beslecht door de burgerlijke rechter te Rotterdam.
Versie 8 oktober 2019